VILLKOR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Verkstaden tillämpar de villkor som Konsumentverket tagit fram i samarbete med branschen, ”Verkstadens reparationsvillkor”. I kundmottagningen kan du få villkoren i dess helhet
Verkstaden åtar sig att:

a) utföra tjänsten fackmässigt,
b) med omsorg ta till vara kundens intressen,
c) samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt
d) tillhandahålla det material som behövs

En skriftlig eller muntlig bekräftelse av uppdraget ska lämnas till kunden
Om det arbete du beställer kostar tusen kronor eller mer, har kunden rätt till en skriftlig eller muntlig prisuppgift.

Undantag från att lämna en skriftlig eller muntlig prisuppgift är möjligt om konsumenten avstår från en sådan uppgift eller om uppdraget är så ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris eller ett högsta pris. I övriga fall då kostnaden för uppdraget beräknas understiga 1 000 kr, ska en skriftlig prisuppgift lämnas när konsumenten begär det.
Avser uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning, för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala för undersökningen. Verkstaden ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för felsökningen om denna kostar 1 000 kr eller mer om inte kunden avstår från en sådan uppgift.
I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift eller om uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per telefon eller på annat lämpligt sätt. Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av kunden innan arbetet påbörjas och noteras på beställningen.

Om en ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst 1 000 kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har konsumenten angett ett högsta pris (pristak) får det inte överskridas.

 

Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som p g a sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt  högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 1 500 kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats.

För standardbetonade reparationer ska en tidpunkt för leveransen anges redan vid beställningen I övriga fall ska leveranstiden anges när reparationens omfattning är konstaterad. Om ett avtal om leveranstid inte har träffats ska uppdraget utföras inom en tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Vid en eventuell leveransförsening ska kunden underrättas och en ny leveranstid avtalas.

Kunden betalar kontant sedan verkstaden har utfört tjänsten, dvs. i regel när bilen avhämtas. . Betalar inte kunden vid avhämtningen vad verkstaden har att fordra på grund av uppdraget, får verkstaden hålla kvar fordonet till dess att den har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att kunden har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som verkstaden har krävt.

Om ett preciserat reparationsuppdrag inte lämnas inom fyra arbetsdagar fr o m den dag då fordonet kom in till verkstaden trots att verkstaden gjort vad som ankommer på dem debiteras en förvaringskostnad fr o m den femte dagen.
Vidare debiteras en förvaringskostnad fr.o.m. den första vardagen efter överenskommen leveransdag eller, om en bestämd leveransdag inte har avtalats, i regel fr o m den andra vardagen efter det att kunden harmeddelats att fordonet är leveransklart.

Utbytta delar och tillbehör ska hållas tillgängliga för kunden vid leveransen. Verkstaden har ingen skyldighet att förvara sådana delar sedan fordonet har avhämtats.

Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt reklamera felet till verkstaden. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Verkstaden ansvarar för att fordonet inte skadas medan det är inlämnat. Ansvaret övergår på verkstaden när fordonet har ställts på en av verkstaden anvisad plats och nycklarna har överlämnats.
Verkstaden går fri från ansvar om den kan visa att skadan inte beror på försummelse från verkstadens sida.
Verkstadens ansvar upphör när fordonet har avhämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.

Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 12 månader efter det att uppdraget har avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet dessförinnan har körts mer än 1 000 mil. Försämras resultatet under garantitiden anses arbetet som felaktigt. Garantin gäller inte för senare ägare till fordonet.
Garantin gäller dock inte om:

a) verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kundens sida,
b) tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p g a osäkerhet om reparationsresultatet, blivit avrådd från att låta utföra tjänsten och detta har dokumenterats,
c) tjänsten utförts med material som kunden har tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet.

Garantin omfattar inte arbeten av justeringskaraktär, exempelvis justering av framvagn, strålkastarinställning eller liknande.
För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om leverantörens åtaganden är av mindre omfattning än reparationsgarantin, ska kunden göras uppmärksam på detta.

Färligt pris inte kan bedöma kostnaden omedelbart, blir du i stället informerad senare om kostnaden, men alltid innan arbetet påbörjats. Det pris verkstaden lämnar kan antingen vara ett fast pris, ett högsta pris eller ett ungefär pris.

Du har alltid rätt till en skriftlig kopia av beställningen. Den är till för att undvika missförstånd om vilket arbete som beställts. På beställningen ska även leveransdag framgå så att du vet när du kan hämta bilen, såvida bilen inte blir klar samma dag
Om verkstaden under arbetets gång upptäcker behov av reparationer, som är lämpliga att göra samtidigt med det beställda arbetet, men som ursprungligen inte beställts, kontaktar de dig och frågar om du vill ha det utfört. Om verkstaden inte kan nå dig inom skälig tid kan de ändå utföra tilläggsarbetet, om priset är lågt i förhållande till det arbete som du beställt. Eller om det finns särskilda skäl att anta att du vill få det utfört.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]